جام جهانی

1394-خرداد-06 00:00 قبل از ظهراروگوئه
1394-خرداد-06 00:00 قبل از ظهرکانادا
1394-خرداد-06 00:00 قبل از ظهرآمریکا
1399-خرداد-10 00:00 قبل از ظهرانگلستان
1394-خرداد-06 00:00 قبل از ظهرآلمان
1394-خرداد-06 00:00 قبل از ظهرآرژانتین
1394-خرداد-06 00:00 قبل از ظهرانگلستان
1394-خرداد-06 00:00 قبل از ظهرفرانسه